ИА БСА съвместно с УНСС,  на 20.12.2021 г. организира специализирано обучение за служители, технически оценители и експерти, относно въвеждане на ISO 37001: 2016 – Системи за управление за борба с подкупването.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ стартира процес на разширяване на обхвата на предоставяне на услугите по акредитация в областта на „Акредитация на системи за управление“

Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ съвместно с Университет на национално и световно стопанство,  на 20.12.2021 г. организира специализирано обучение за служители, технически оценители и експерти, относно въвеждане на ISO 37001: 2016 – Системи за управление за борба с подкупването.

ИА БСА предприе действия съгласно изискванията на т. 4.1.2 на Процедура за Акредитация и по реда на  BAS QR 17 за осигуряване на необходимата компетентност и ресурси за извършване на акредитация на Органи за сертификация на системи за управление по на ISO 37001: 2016

ИА БСА обявява, че след 01.02.2022 г. ще приема заявления за акредитация на органи за сертификация да извършват сертификация на системи за управление по на ISO 37001: 2016

Акредитацията по ISO 37001: 2016 е нова област на акредитация и трябва да се приложат процедури за първоначална акредитация или разширяване на акредитация в нова област на дейност. ИА БСА обръща внимание, че  е задължително да се извършат присъствена оценка на място и  присъствени наблюдения на дейността.

Предвид извънредни събития и  обстоятелства произтичащи от световната пандемия COVID-19, сроковете за  извършване на оценяване и акредитация по тези схеми на сертификация могат да имат отклонения от  определените в процедура за акредитация BAS QR 2, срокове.

За повече информация можете да се обръщате към:

Тодор Гунчев – Главен секретар на ИА БСА и

Марина Георгиева – Схемен мениджър в област „Акредитация на органи за сертификация на системи за управление“.

e-mail: office@nab-bas.bg