ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЕКСПЕРТ СЧЕТОВОДИТЕЛ“ – 1 ЩАТНА БРОЙКА

за допуснатите кандидати до участие в конкурса за заемане на длъжността „Старши експерт счетоводител“ – 1 щатна бройка, дирекция „Административно-правно и финансово стопанско обслужване“ в Изпълнителна агенция “Българска служба за акредитация“

Информация за допуснатите кандидати до участие в конкурса за заемане на длъжността „Старши експерт счетоводител“ – 1 щатна бройка, дирекция „Административно-правно и финансово стопанско обслужване“ в Изпълнителна агенция “Българска служба за акредитация“


Допуснатите кандидати да се явят на тест на дата 15.04.2021 г. /четвъртък/ от 11:00 часа в сградата на Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“, на адрес гр. София, бул. „Д-р Г.М. Димитров“ 52 А, ет. 1, заседателна зала.

        Резултатите от теста ще бъдат обявени на информационното табло в сградата на Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“, на адрес гр. София, бул. „Д-р Г.М. Димитров“ 52 А, ет. 7.

        С успешно издържалите теста кандидати ще се проведе интервю на дата 15.04.2021 г. /четвъртък/ от 14:00 часа в сградата на Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“, на адрес гр. София, бул. „Д-р Г.М. Димитров“ 52 А, ет. 1, заседателна зала.

           Във връзка с въведените противоепидемични мерки на територията на Република България, по време на етапите от провеждането на конкурсната процедура следва да се спазват всички приложими в случая мерки, във връзка с разпространението на Covid-19 и всички разписани мерки от Изпълнителния директор на ИА БСА, министъра на здравеопазването и допълнително въведени такива, с цел опазване здравето на хората, както от кандидатите, така и от служителите.

Допуснатите кандидати е необходимо да носят документ за самоличност и син химикал.

Допуснатите кандидати ще бъдат уведомени писмено по електронната поща за промяната на датата на провеждане на конкурса.

 

Система за определяне на резултатите при провеждането на конкурсна процедура за длъжността "старши експерт счетоводител"