BAS QR 32 Процедура за акредитация на гъвкав обхват
BAS QR 33 Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма в Изпълнителна агенция БСА