Към ИА БСА са създадени и функционират Технически комитети по акредитация (ТКА), както следва:

  • TKA "Лаборатории за изпитване"
  • ТКА "Лабортории за калибриране"
  • ТКА "Органи по сертификация на продукти"
  • ТКА "Органи по сертификация на системи и проверяващи по околна среда"
  • ТКА "Органи по сертификация на персонал"
  • ТКА "Органи за контрол"
  • ТКА "Медицински лаборатории и добра лабораторна практика (ДЛП)"

ИА БСА кани всички заинтересовани от акредитацията страни да поставят чрез агенцията въпроси от техническо естество за разглеждане от Техническите комитети по акредитация.

РЕШЕНИЯ НА ТКА:

ТКА "Органи за контрол" - юни 2007г.
ТКА „Органи за контрол” - февруари 2009г.
ТКА „Органи за контрол” - март 2010г.
ТКА „Органи за контрол” - ноември 2010г.
ТКА „Органи за контрол” - март 2011г.
ТКА „Органи за контрол” - юли 2011г.
ТКА „Органи за контрол” - ноември 2011г.
ТКА „Органи за контрол” - февруари 2012г.
ТКА „Органи за контрол” - август 2012г.
ТКА „Органи за контрол” - март 2013г.
ТКА „Органи за контрол” - октомври 2013г.
ТКА „Органи за контрол” - октомври 2013г.- Разяснение
ТКА „Органи за контрол” - април 2014г.
ТКА „Органи за контрол” - Важна информация, ноември 2014г.
ТКА „Органи за контрол” - ноември 2014г.
ТКА „Органи за контрол” - Важна информация, февруари 2015г.
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОРГАНИТЕ ЗА КОНТРОЛ
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОРГАНИТЕ ЗА КОНТРОЛ
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА АКРЕДИТИТИРАНИТЕ ОРГАНИ ЗА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО, ИЗВЪРШВАЩИ КОНТРОЛ НА ИЗКУСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ- януари 2022г.
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА АКРЕДИТИРАНИТЕ ОРГАНИ ЗА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО, ИЗВЪРШВАЩИ КОНТРОЛ НА ШУМ- януари 2022г.
______________________________________________________
ТКА "Лаборатории за изпитване" - ноември 2008г.
ТКА "Лаборатории за изпитване" - януари 2009г.
ТКА "Лаборатории за изпитване" - април 2009г.
ТКА "Лаборатории за изпитване" - октомври 2009г.
ТКА "Лаборатории за изпитване" - октомври 2009г.
ТКА "Лаборатории за изпитване" - януари 2010г.
ТКА "Лаборатории за изпитване" - октомври 2010г.
ТКА "Лаборатории за изпитване" - октомври 2011г.
ТКА "Лаборатории за изпитване" - февруари 2012г.
ТКА "Лаборатории за изпитване" - април 2012г.
ТКА "Лаборатории за изпитване" - юни 2012г.
ТКА "Лаборатории за изпитване" - юли 2012г.
ТКА "Лаборатории за изпитване" - януари 2014г.
ТКА "Лаборатории за изпитване" - януари 2014г. - Разяснение
ТКА "Лаборатории за изпитване" - май 2014г.
ТКА "Лаборатории за изпитване" - януари 2015г.
ТКА "Лаборатории за изпитване" - юли 2015г.
ТКА "Лаборатории за изпитване" - септември 2016г.
ТКА "Лаборатории за изпитване" - януари 2017г.
ТКА "Лаборатории за изпитване" - април 2017г.
ТКА "Лаборатории за изпитване" - юли 2017г.
ТКА "Лаборатории за изпитване" - януари 2018г.
ТКА "Лаборатории за изпитване" - януари 2021г.
  ________________________________________________________
ТКА "Лаборатории за калибриране" - януари 2009г.
ТКА "Лаборатории за калибриране" - септември 2011г.
ТКА "Лаборатории за калибриране" - юли 2013г.
ТКА "Лаборатории за калибриране" - ноември 2013г.
ТКА "Лаборатории за калибриране" - януари 2017г.
ТКА "Лаборатории за калибриране" - януари 2018г.
______________________________________________________
ТКА "Медицински лаборатории и ДЛП" - ноември 2014г.
___________________________________________________________
ТКА “Органи по сертификация на системи” - ноември 2008г.
___________________________________________________________
ТКА “Органи по сертификация на лица” - януари 2017г.
ТКА “Органи по сертификация на лица” - февруари 2019г.
___________________________________________________________
ТКА “Верификационни органи” .