Акредитация в условията на извънредни събития и обстоятелства представиха експерти на Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“

Информационно събитие, проведено на 08 октомври 2021 г. в гр. Пловдив

 

Акредитация в условията на извънредни събития и обстоятелства представиха експерти на Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“

 

Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ (ИА БСА) представи новите подходи и промени в процесите, свързани с акредитацията в условия на извънредни събития и обстоятелства. Това стана по време на специализирано информационно събитие в гр. Пловдив. То се организира по проект BG16RFOP002-2.008-0001 „Повишаване ефективността и ефикасността на услугите, предоставяни на българските предприятия в областта на акредитацията“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г. В информационното събитие при спазването на всички противоепидемични мерки участие взеха 30 представители на фирми и институции от региона. В началото на събитието с минута мълчание бе почетена паметта на колеги - жертви на ковид-пандемията.

Г-жа Ирена Бориславова, изпълнителен директор на ИА БСА запозна присъстващита с целите на документа BAS QI 22 Инструкция за управление на извънредни събития. Тя представи действията, които трябва да бъдат предприети от акредитирани органи за сертификация в случай на извънредни ситуации, които възпрепятстват достъпа до сертифицирани клиенти, така че планираните дейности по сертификация да не могат да се извършват. Г-жа Бориславова поясни, че тези ситуации включват събития, предотвратяващи достъпа до конкретни клиенти, общ достъп до географски район (включително критични места) или пряко засягащи способността на органите за оценка на съответствието (ООС) да оперират. Лекторът представи и действията, които трябва да бъдат предприети от акредитирани органи за оценка на съответствието (лаборатории за изпитване, калибриране, медицински лаборатории, организатори на изпитвания за пригодност и др.) в случай на извънредни ситуации, които временно възпрепятстват извършване на дейности за оценка на съответствието.

 

По време на информационното събитие участниците се запознаха с Процедурата за акредитация и практиката за прилагане на гъвкав обхват BAS QR 32. Гъвкав обхват, съгласно определението, дадено в ISO/IEC 17011 е обхват на акредитация, изразен така, че да позволи на органите за оценяване на съответствието да правят изменения в методологията и другите параметри, които попадат в компетенцията на органа за оценяване на съответствието, както е потвърдено от органа за акредитация.

 

Информационното събитие завърши с дискусия между участниците и експертите по актуални въпроси на дейностите по акредитация.

 

За повече информация за дейността на ИА БСА: www.nab-bas.bg

Plovdiv_pressinfo_081021.docx