• Валиден от 10.12.2021
  • Валиден до 15.03.2023
  • Статус Валиден сертификат
  • Сертификат № 167 ОКС
  • Лице за контакт Божидар Панайотов

Наименование на ООС: ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИДА С „AБ КОНСУЛТ″ при AБ КОНСУЛТ ЕООД
Юридическо лице: АБ КОНСУЛТ ЕООД
Дата на първоначална акредитация: 18.03.2011
Област: Орган за контрол
Обхват: Да извършва контрол на:
Микроклимат в работна и битова среда;
Изкуствено осветление в работна и битова среда;
Шум в работна среда;
Шум в помещения на жилищни и обществени сгради;
Шум в населени места –
територии и устройствени зони в урбанизирани територии и извън тях;
Eл. Уредби и съоръжения до 1000 V:
Импеданс на контур „фаза-защитен проводник”.


Офиси