• Валиден от 28.11.2014
  • Валиден до 28.11.2018
  • Статус Валиден сертификат
  • Сертификат № 229 ОКА
  • Лице за контакт

Наименование на ООС: OРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИДА А ПРИ РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ГР. ПЛОВДИВ
Юридическо лице: РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ГР. ПЛОВДИВ
Дата на първоначална акредитация: 18.11.2010
Област: Орган за контрол
Обхват: Контрол на:
Микроклимат
Шум
Изкуствено осветление
Химични агенти във въздух на работната среда