• Валиден от 01.08.2014
  • Валиден до 31.03.2017
  • Статус Валиден сертификат
  • Сертификат № 161 ОКA
  • Лице за контакт Виолета Димова Петкова

Наименование на ООС: ОК ТИДИ-К ОТ ВИД AПРИ ТИДИ ЕООД
Юридическо лице: ТИДИ ЕООД
Дата на първоначална акредитация: 08.02.2005
Област: Орган за контрол
Обхват: Безразрушителен контрол на метали и метални съоръжения - отливки, изковки, основен метал, заварени съединения и образци от тях (съдове работещи под налягане, котли с високо и ниско налягане, тръбопроводи за водна пара и гореща вода, газови съоръжения и инсталации) чрез радиографични и ултразвукови методи за контрол, дебелина на стена чрез ултразвукови методи за контрол, чрез методи за контрол с проникващи течности, магнитно-прахови и визуален методи за контрол, твърдост по метода на Бринел, Викерс и Роквел по метода на Лийб.
Наличие на химични елементи: хром, молибден и ванадий в стомани и заваръчни материали: електроди и телове чрез спектрометричен метод за контрол.
Метални съоръжения и образци от тях: колена от тръбопроводи и огънати участъци на тръби – овалност.