И Н Ф О Р М А Ц И Я  за допуснатите кандидати до участие в конкурса за заемане на  длъжността „Старши инспектор“ (организатор –логистик)– 1 щ. бр., в отдел „АЛ“, дирекция „АООС"“

И Н Ф О Р М А Ц И Я

за допуснатите кандидати до участие в конкурса за заемане на  длъжността „Старши инспектор“ (организатор –логистик)– 1 щ. бр., в отдел „Акредитация на лаборатории“, дирекция „Акредитация на органи за оценяване на съответствието“  в Изпълнителна агенция “Българска служба за акредитация“

        Допуснатите кандидати да се явят за решаване на тест на дата 25.10.2021 г. /понеделник/ от 10:30 часа в сградата на Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“, на адрес: гр. София, бул. „Д-р Г.М. Димитров“ 52 А, ет. 7.

        С успешно издържалите теста кандидати ще се проведе интервю на дата 25.10.2021г. /понеделник/ от 16:00 часа в сградата на Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“, на адрес: гр. София, бул. „Д-р Г.М. Димитров“ 52 А, ет. 7.

         Във връзка с въведените противоепидемични мерки на територията на Република България, по време на етапите от провеждането на конкурсната процедура следва да се спазват всички приложими в случая мерки, във връзка с разпространението на Covid-19 и всички разписани мерки от Изпълнителния директор на ИА БСА, министъра на здравеопазването и допълнително въведени такива, с цел опазване здравето на хората, както от кандидатите, така и от служителите.

Допуснатите кандидати е необходимо да носят документ за самоличност и син химикал.