Кандидатите за акредитация следва да подадат писмено заявление* до ИА БСА, съдържащо формуляри и документи надлежно попълнени и подписани от посоченото в тях лице. Заявлението за акредитация е комплект от документи посочени в списък на необходимите документи според областта на акредитация както следва:Внимание: Комплектът от документи трябва да бъде с последователно номерирани страници и съпроводен от пълен опис с отбелязване на началната страница на всеки нов документ.

*заявление за акредитация - заявление за акредитация, преакредитация или разширяване на обхвата на обхвата на акредитация в зависимост от конкретния случай.

...

;